بسمه تعالی

تاریخ

جلسه

طرح درس سالانه درس عربی پایه اول   

وسایل کمک آموزشی

 

 

 

مهر

3/7

10/7

17/7

24/7

 

اول

دوم

سوم

چهارم

تدریس درس اول عربی سال اول

حل تمرینات وارزشیابی ازدانش آموزان

تدریس درس دوم

حل تمرینات وپرسش از دانش آموزان

شکل یا نقاشی

انتخاب وسایلی که بتوان با آنها کلمات عربی را نشان داد

 

 

آبان

 

1/8

8/8

15/8

22/8

29/8

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

ارزشیابی از دروس اول ودوم

تدریس درس سوم (هذا هذه)(ذلک تلک)

حل تمرینات درس سوم

تدریس درس چهارم

حل تمرینات

 

 

کتاب درسی

تهیه کارت هذا وهذه

تهیه کارت ذلک وتلک

 

آذر

 

 

4/9

 

11/9

 

18/9

26/9

دهم

 

یازدهم

 

دوازدهم

سیزدهم

ارزشیابی ازدروس اول تاچهارم - امتحان میان ترم

تدریس درس پنجم(من وما) وحروف شمسی وقمری

حل تمرینات وارائه چند نمونه سوال

تدریس درس ششم

 

 

استفاده از کتاب قرآن کریم برای پیداکردن آیه هایی که هذا وهذه وذلک وتلک در آن به کار رفته است.

 

 

دی

3/10

10/10

 

چهاردهم

پانزدهم

حل تمرینات درس ششم

بررسی اشکالات دانش آموزان وحل تمارین عامه  - امتحان ترم اول

 

کتاب درسی – تهیه کارت برای نمایش دادن

 

 

 

بهمن

4/11

9/11

17/11

24/11

اول

دوم

سوم

چهارم

 

تدریس درس هشتم

حل تمرینات درس هشتم

ارزشیابی

تدریس درس نهم

 

                 "

 

اسفند

 

 

1/12

7/12

14/12

21/12

 

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

 

ارزشیابی وحل تمرینات

تدریس درس دهم

حل تمرینات

ارزشیابی از دروس قبل

 

                   "

 

 

فروردین

 

 

14/1

20/1

27/1

نهم

دهم

یازدهم

تدریس درس یازدهم

حل تمرینات

ارزشیابی

 

                    "

 

 

 

اردیبهشت

 

 

3/2

10/2

17/2

24/2

دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم

پانزدهم

تدریس درس دوازدهم

حل تمارین عامه

ارزشیابی ورفع اشکال

حل نمونه سوال - امتحان ترم دوم

 

                   "

 

+ نوشته شده توسط در چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 20:40 |